An experiment today – a semi-randomly generated language base

Created/Generated Using Tablesmith

Krõgdh Vocabulary


Pronunciation Guide Grammar
PRONUNCIATION NOTES
The following conventions are used for vowel pronunciation:
à as in car
e as in bed
ee as in bead
è as in bear
i as in ink
ae as in like
ì as in ear
o as in dog
oa as in load
ó as in book
ò as in lord
u as in cut
oo as in coot
ù as in err
õ as in ouch

The following conventions are used for consonant pronunciation:
b as in bed
d as in dog
f as in fan
g as in get (hard ‘g’ only)
h as in hat
j as in just (replaces ‘soft g’)
k as in kettle (replaces hard ‘c’)
l as in lip
m as in man
n as in nut
p as in pill
r as in run
s as in sex
t as in top
v as in van
w as in will
y as in yellow
z as in zebra
ch as in church
sh as in shit
zh as in genre
dh as in the
th as in thin
kh as bach with gutteral german sound
ng as in sing
rr as in RReady – rolled scottish r

GENDER
Masculine = rrób
Feminine = kógr
Neuter = yõdr
Animal = rree
Plant = ròng
Mineral = bookh

CASE
Subject Singular =
Object Singular = khòrdh
Possessive Singular = fes

NUMBER – Inserted at beginning
Singular – no change
Dual =
Many = kõb

TENSE – inserted at beginning
Present-ongoing = zrai
Present-infinitive = vàm
Future-ongoing = ti
Past-ongoing = ku
Past-participle = dhõbg

ADJECTIVES
negation = sòl ‘un’ – Inserted at beginning
superlative = sàp ‘-est’ – Inserted at middle
Comparative = bób ‘-er’ – Inserted at end
Inhabitant = dhu – Inserted at end

ARTICLES
None

PRONOUNS
I = tgõ
Thou = rrag
He = rdhàs
She = toa
It = beb
We = dgàgdh
You = khà
They = kda

QUERY THIS THAT SOME NO EVERY
ADJECTIVE which = this = that = thàrr some = rai no = rgòf every = tròv
PERSON who = yós this = lìbr that = srngõ someone = keb no one = rhgof everyone = gritg
THING what = toon this = rgootr that = gòtr something = srroz nothing = tgel everything = dhó
PLACE where = rgòkg here = gus there = vìth somewhere = yef nowhere = zrò everywhere = brõ
TIME when = tõth now = trrògdh then = dhaib sometime = krre never = kra always = yòtr
WAY how = bgõn thus = gtõdh somehow = kge
REASON why =

SENTENCE ORDER
Sentences are structured thus: SOV
(V=Verb, S=Subject, O=Object)

QUESTION
Questions are worded thus: Give yes/no choice: (eg “You be, not be from Beijing?”)

NEGATION
Sentences are negated thus: Insert a special verb and negating that, as English does

FAMILY – inserted at end
Son of:
Daughter of: krrìb
Husband of: ludh
Wife of: zheeg

HONORIFICS – inserted at end
Mr: brroy
Mrs: rrùng
Miss: rdhìth
Master: sheerr


COSMOS = Dgael
Cloud = Chug
Comet = Zhõgngùrdhsobkrogt
Moon = Khaibbõbdisng
Sky = Bur
Star = Ròsng
Sun = Rgìhchìsrr

Avalanche = Kidhkhi
Breeze = Gõrgul
Cyclone = Kek
Earthquake = Drrigrngrudh
Gale = Sàssgoogrrgurórr
Hail = Shàngrày
Lightning = Dais
Rain = Tõbkròbsae
Shine = Yìm
Storm = Mókh
Thunder = Zrrotrìgdh
Tsunami = Zrò
Wind = Geyoab

Day = Rgogt
Evening = Goobvõrrsngàrg
Land =
Midnight = Rgodhkàrr
Morning = Krròtnglàdhekr
Night = Gush
Noon = Gut
Rings = Rgaich
Sunrise = Sngookngbgózgkuthtràgr
Sunset = Nónbrrenge

GEOGRAPHICAL = Tàkh
Air = Nõb
Bank = Gró
Bay = Rók
Beach = Rekh
Blizzard = Broa
Brook = Tgoosh
Canyon = Sugrgirrgó
Cape = Bai
Cave = Trru
Cliff = Zrraikg
Coast = Juknomisg
Cove = Shubkàl
Creek = Bochngaij
Desert = Ràk
Downs = Tòb
Earth = Tugtu
Earth = Bgol
Estuary = Làrdhkóth
Fens = Yirr
Field = Rrer
Fire = Greegt
Ford = Tre
Forest = Brachsgodr ubrbàl
Glacier = Ròrhgnòs
Gorge = Lòb
Gorge = Dhaibirtàzgsgìtr
Grasslands = Brõ
Gulf = Kókkrae
Headland = Brì
Heath = Gròjìb
Highlands = Rrubotgõthyaez
Hill = Shõtberg
Ice = Bóbrù
Inlet = Rro
Island = Bef
Jungle = Jògdes
Lake = Robàzdhair
Marsh = Daiv
Mesa = Zgì
Moors = Su
Mountain = Rdhosùdhsha
Oasis = Tgõ
Ocean = Keg
Pass = Kdàtrrrrim
Peak = Srrõ
Peninsula = Kiggdhàt
Pit = Brótukrbùtrbõ
Plain = Zgosbàb
Plateau =
Pond = Nùrr
Promontory = Bgaib
Rapids = Tõd
Ravine = Sólòl
Reef = Trràrhg
River = Gõbis
Rivermouth = Magrtoogdh
Rock = Krrùs
Saltpan = Rogdh
Sand =
Sea = Thobg
Snow = Dhotrràgkif
Spring = Tgu
Stream = Basõsh
Swamp = Jub
Tor = Rórr
Water = Kùmkhudh
Waterfall = Hokg
Wave = Mùr
Well = Bùsh
Whirlpool = Chebrrngõs
Wood = Lokg

STRUCTURES = Bìtzgu
Abbey = Kot
Bank = Si
Barn = Seentrrógdh
Bridge = Yõkg
Castle = Ye
Church = Gìdrrzrùgtùkrr
City = Gisrrmekgdheen
College = Boorõbòg
Cottage = Vìr
Dwelling = Bgaebgòrdh
Estate = Deerr
Factory = Làsh
Farm = Zrizg
Fort = Koogdh
Guild = Sheth
Hall = Shutoogrng
Hamlet = Thit
Hermitage = Drroob
Hospital = Kdò
House = Zrrìkrr
Hut = Chàr
Inn = Gàygegsoorr
Keep = Baidgit
Monastery = Ngõ
Palace = Bóthmaesbus
Place = Drrìk
Port = Dhàg
Ruin = Ko
School = Gefòzàskhìs
Shed = Be
Shrine = Kàdrrsngóf
Slums = Totreebùt
Stable = Brraizredh
Stronghold = Brizrr
Tavern = Tõbdos
Temple = Raithbgerr
Tenements = Too
Thorp = Deeb
Tollhouse = Zgagrtùr
Tower = Kòshgõ
Town = Shõlbgoobr
University = Dhir
Village = Gngikdòdrr
Warehouse = Baek

Avenue = Gdhiteersàn
Crossroads = Gràbrrbaiksinràs
Road = Khõs
Street = Shu

Chair = Bõkjõdh
Chest = Baifmõgdhrrõ
Door = Bõb
Roof = Ri
Stair = Lizrõ
Table = Màr
Window = Tìn

MILITARY = Sózrr
Armour = Sgìbgbebgsaeròv
Arrow =
Axe = Zrrordh
Bow = Sòrrthuy
Catapult = Sedh
Hammer = Bibbràgkdòsgboo
Helm = Kògdh
Lance = Sadh
Mace = Tighee
Mail = Bidh
Net = Krresrretr
Shield = Zgõtrrsor
Sling = Làksoos
Spear = Ròvsgait
Sword = Grutgkroozgtrozrrsgai

Battle = Bòlrraeg
Battleground = Srà
Boat =
Crown = Yàkhtgòr
Homeland = Kraikgtrrób
Oar = Gngetrr
Peace = Tgebzòshkheb
Sail = Trròr
Ship = Vesng
Throne = Zgee
Victory = Shi
War = Khool

COLOURS
Black = Sày
Blue = Gàkrrkrrunkeel
Brown = Zgì
Green = Jeykhòsg
Orange = Sib
Pink = Gruhbgàbgkdógr
Purple = Bùgr
Red = Bging
Turquoise = Rre
Violet = Kde
White =
Yellow = Gae

METALS = Ràr
Bronze = Shù
Gold = Gràbgboth
Iron = Joatkor
Lead = Tgorhgrdhì
Mercury = Gìng
Platinum = Mòth
Silver =
Steel = Sirg
Tin = Shõth
Adamantite = Ragoossõs

Clay = Shob
Granite = Rgòn
Marble = Ròkng
Stone =
Wood = Gtotebr

Diamonds = Boo
Emerald = Dhófbàk
Gems = Goshsóknòtdhaith
Glass = Sgàkzóstàsh
Jewellery = Rògtàbggójut
Ruby =
Sapphire = Chàl

PLANTS = Dhìng
Flower = Rro
Fruit = Leth
Herb = Khooz
Seed = Tàyro
Shrub = Sogbrrofvaithvõ
Thorn = Koogtrón
Tree = Fos
Vegetable = Sòg
Weed = Bàkr

Apple = Làj
Banana = Kgoyjut
Banyan =
Barley = Rõb
Beech = Loaggdhõy
Birch = Kgoos
Bramble = Tày
Carnation = Brrùrgtraib
Corn = Kdhõg
Daffodil = Zrrùgr
Daisy = Gruvsrngùs
Elder = Soshi
Elm = Luv
Fir = Groosgdhos
Grape = Ristrais
Hazel = Bùs
Laurel = Nùg
Lemon = Kosu
Lily = Thookr
Lotus = Rruv
Oak =
Oats = Ngeetõklaevòr
Olive = Gdhurdh
Orange = Gótvùy
Orchid = Kaek
Pansy = Lezrrdhuzrroop
Pine = Loozhyàs
Poplar = Yurrsufàtrkrràt
Potato = Zrras
Rose = Shaibmot
Spruce = Drreebobrrdhebrkòb
Tulip = Jeenud
Violet = Fõyvàgrgaegsaib
Wattle = Bukrr
Wheat = Bgõj
Willow = Je
Yew = Beetgsaebg

ADJECTIVES
Arrogant = Zhee
Brave = Ther
Cautious = Bìch
Confident = Keth
Cowardly = Traibó
Cruel =
Diffident = Thõth
Foolish = Kdubrazr
Generous = Gàchooyòyshash
Humble = Shoob
Ignorant =
Kind = Tgut
Learned =
Mean = Rrõ
Nasty = Liv
Nice = Gróbr
Proud = Rgerrrreekh
Rash = Sibrr
Wise = Gro

Tall = Kõsh
Short = Ro
Large = Tgùrrkdùdh
Small = Gaey
Fat =
Thin = Getrngkàrrsgàl
Fast = Cheer
Slow = Bòt
Big = Vaim
Little = Bubrdìk

Wet = Tródh
Dry = Bròytòtrsgeesrng

Dangerous = Khõl
Safe = Krràsh
Calm =
Turbulent = Khoarr
Smooth = Shògrraich
Rough = Kõdhthainsàchdhàb

Famous = Thójhus
Unknown = Yòrgàs

Cursed = Bàsh
Blessed = Bobg

High = Thùbum
Low =
Upper = Ko
Lower = Tõg
Middle = Cheet

Salt = Dhòt
Fresh = Gakrr
Stale = Fóybõzgroodh

Happy = Tgirg
Sad = Kràtgbergsof
Lucky = Dhógrak
Unlucky = Tùzr

Good = Voath
Evil = Trigchõtìrmil

North = Bgómigt
South = Rdherdhrdhorr
East = Tòr
West = Kdhõbgshònsortõrr
Centre = Bònràl

Old = Raisgtgàgtò
New = Rrokhsòkgùbbàt
Past = Saeshkrrù
Present = Rùdh
Future = Trerr

Hot = Tub
Cold = Zgakgrordh

Wet = Nàrdh
Dry = Tìt

Rich = Bubes
Poor = Chòbsò

Mighty = Yuzrrzgòtr
Weak = Rdhókhtgaibgngò
Strong = Ngìr
Chief = Bootngtay

Industrious = Tòzg
Lazy = Rog
Powerful = Dhubrr
Powerless = Thóbgsòl
Strong-willed = Thó
Weak-willed = Krràs

Beloved = Tik
Hated = Gdhoa
Despised = Srngìrdhtherõtng
Compassionate = Gree
Serious = Gngò
Joking = Tgeetervòth

Sharp = Tõbiy
Blunt = Thaiggur
Noble = Si
Ignoble = Gràbrà
Bitter = Bizhkakùkób
Sweet = Tgàzrnaib
Sour = Sàpuch
Constant = Cheeghàkshàdhesh
Changing = Sórgchom
Free = Kgóbrrtìgbooygirr
Enslaved = Tùdh
Shining (shiny) = Kgorgàkg
Dull = Ngedh
Bright = God
Loyal = Sàzrrìl
Disloyal = Zìth
Worthy = Boo
Worthless = Gòksótrrgtizg
Pure = Chog
Impure = Yutrngó

PREPOSITIONS
Always = Beekr
and = Trrótg
Around = Pàb
Away = Gàrr
Back =
Beside = Lùg
By = Gàgt
Don’t know = Tik
Down = Gooy
Far = Shò
For = So
From = Tos
Front = Gòzg
Goodbye = Vek
Hello = Krõ
In = Srraeg
Maybe = Tre
Mostly = Sgõ
Near = Lot
Never = Ki
No = Yòk
Off = Dhó
On = Gró
or = Dgìj
Out = Zóbr
Over = Bedh
Please = Shaev
Seldom = Kròkrr
Thanks = Grae
To = Brò
Under = Kridrr
Yes =

VERBS
Attack = Tàk
Be = Bàj
Buy = Bùp
Carry/bear = Kàkg
Cast = Krõ
Charge = Rae
Climb = Bek
Crawl = Bàlrhgõ
Defend = Troobrr
Destroy = Bgùj
Do = Ti
Drink = Veebrr
Dwell/live = Trruf
Eat = Gòm
Feel = Vech
Fight = Bàtrrsis
Flee = Gròrg
Fly = Pai
Get = Dòrr
Give = Zrrógr
Go = Tòsh
Guard = Dhõsrdhò
Hate = Chi
Have = Tàk
Heal = Gótngul
Hear = Gdhòsr
Lead = Ru
Lie = Dùm
Love = Tgoh
Protect = Kõló
Retreat = Geeb
Run = Goonu
See = Keesh
Sell = Gaig
Shout = Sngu
Sit = Gdhìch
Sleep = Lit
Smell = Gòkh
Speak = Yodh
Stand = Tgòs
Swim = Foth
Take = Keg
Taste = Tref
Trade = Sngòb
Travel = Khem
Wake = Grà
Walk = Grósng
Whisper = Grur

DIVINE = Drrùkrrsgà
Demonic = Nikh
Divine = Greedhàgjàybeep
Essence = Jàs
God = Bir
Goddess = Seethgrù
Leyline = Shoogdh
Magic = Jes
Sacred = Bós
Saint = Bàhthìb

BODY PARTS = Jóbgisoshveb
Abdomen = Kootfiboo
Anus = Rgõrròthbõsgo
Arms = Dhàbbee
Artery = Budhò
Back = Shàs
Beak = Bingmurgòkg
Blood = Pòg
Bone = Zrrooklitbrokrub
Brain = Grógaiy
Breast = Gìk
Calf = Nõb
Chest = Hòtrrvõk
Chin = Jùb
Colon = Shùgzudrrórdh
Ears = Begr
Eyes = Thùshbgõng
Faeces = Dhòltàkrrtgo
Finger = Gtug
Foot = Thà
Forehead = Bàtrrtngàbrr
Groin = Kdhegrkhàdh
Hair = Bivòr
Hand = Bóshdudg
Head = Rgògr
Heart = Mùsgsrò
Intestine = Brrer
Kidney = Loasàb
Leg = Sa
Lips = Kraikgsà
Liver = Bar
Loin = Satgsóryurr
Lung =
Menstruum = Zgùb
Mouth = Teezbàhlai
Mucous = Vaish
Muscle = Richezkrró
Nail = Kàt
Neck = Bisùrgór
Nerve = Rgugrroorkru
Nipple = Rràr
Nose = Shàkrrtròkrri
Pelvis = Ngebr
Penis = Zgùsgshee
Rectum =
Saliva = Yo
Shoulders = Ràgtìg
Skeleton = Sa
Skin = Krròtò
Skull = Gógozrr
Spine = Tit
Stomach = Gdhùkrrkì
Tail = Yòs
Teeth = Tòrting
Testicles = Porr
Thigh = Bòs
Throat = Groongàn
Toe = Sorr
Tongue = Dheev
Urine = Shee
Vagina = Yorrkhà
Vein = Brroot
Wing = Drraigr
Womb = Godh

MONSTERS = Bor
Centaur = Yaerr
Demon = Mòbbìb
Demonkin = Làsh
Draconian = Bókdóbrtóbrgìb
Dragon = Zùbnobikd
Dwarf = Gul
Elf = Mõdh
Ghoul = Trìshàlobe
Giant = Grò
Gnoll = Tgógrngoodhae
Gnome = Rgõbabìt
Goblin = Trõzrrògu
Hobbit =
Hobgoblin = Gelril
Human-baby = Shokh
Human-child-female = Góch
Human-child-male = Be
Human-female = Ràtòkd
Human-male = Kitrrbgòkh
Kobold = Kàt
Lich = Shakhsiryàs
Lizardmen = Kroy
Merman = Shooglaef
Minotaur = Bgotrrbàlõ
Ogre = Jàzòs
Orc = Sgot
Sahuagin = Tguge
Selkie = Rótbab
Shapechanger = Shà
Skeleton = Teetg
Spectre = Thub
Triton = Ki
Troll = Seekhà
Undead = Tòs
Vampire = Trrochatrdhaigóy
Were-animal = Tràr
Wight =
Wolfen = Rroo
Zombie = Yat

ANIMALS = Sheh
Egg = Bùj
Feather = Gaihumkràk
Fur = Yaidhbrrizrrbò
Hide = Thày
Horn = Midh
Meat = Kairg
Milk = Dhooschoar
Wool = Koo

Albatross = Lòbthekyóth
Ant = Bõkdrdhàkrr
Antelope =
Ape = Tìt
Bear = Zìzg
Bee = Srò
Bison = Lóg
Boar/pig = Toos
Bull = Trotg
Camel = Kaes
Cat = Toob
Chicken = Drri
Cow = Gub
Crab = Dgothdhó
Crocodile = Rroomà
Crow/raven = Geen
Dog = Kgotg
Dolphin = Rechkõngòktriy
Donkey = Krroogkà
Dove = Kõp
Duck = Gròkhritr
Eagle = Yùtrikdshùv
Eel = Dr óngrith
Elephant = Grngo
Emu = Sórùgdh
Fish = Ràgdh
Fish = Kgóng
Flea = Chù
Fly = Bogaiyilbidh
Fox = Gtõ
Galah = Khòr
Giraffe = Mók
Goat = Ku
Goose = Soròk
Gull = Doorrsoor
Hawk = Bir
Hen = Tìn
Hippopotamus = Hogsemól
Horse = Bóttàprdhoosrr
Ibis = Meebkhõbzrrósh
Jackal = Trõkzhùpgngùtr
Jaguar = Lõti
Kangaroo = Chàkhgòn
Koala = Gathrdhò
Kookaburra = Kab
Leopard = Bìt
Lion = Tàzg
Lizard = Gòb
Lobster = Fee
Maggot = Tig
Monkey = Rretsimchef
Moose = Tuzh
Mosquito = Khuyyì
Mouse = Ngõs
Oyster = Thoasòseezrr
Parrot = Rhgoosó
Pearl = Yõshburr
Penguin =
Pigeon = Rrùb
Polar bear = Màbrr
Prawn = Jairràzgdhuk
Rabbit = Zrritrrlog
Rat = Gombgu
Rhino = Grodhoogaidh
Rooster = Sgebugvó
Scorpion =
Seal = Bro
Shark = Bassus
Sheep = Dhaesósgutrsag
Slug = Gõj
Snail = Ròsoot
Snake = Zhi
Spider = Khug
Sponge = Khiblàbbgoogtnugt
Stag = Pòbg
Swallow = Zrròdr
Swan = Leelaitaidhtrrà
Tiger = Yoosh
Vulture =
Walrus = Bingofmeemvo
Whale = Gòchkrìkàs
Wolf = Bòbrr
Worm = Leb
Zebra = Làkhlizshàthdheev

OCCUPATIONS = Submàgvàdh
Admiral = Koosmósh
Alchemist = Dhó
Alderman = Brràdhzgoot
Archer = Gdhoongõch
Baron = Grùkrùbgrõ
Baroness =
Bishop = Sobsurrõs
Blacksmith = Yepbgà
Captain (sea) = Yoom
Citizen =
Commander (land) = Tgigmuptrridh
Counsellor = Thùgrngaisrrerrshòg
Count = Màfig
Countess = Lib
Dame = Shótkngìbg
Duchess = Sisbeb
Duke = Kàtrngò
Earl = Rgusgtòs
Emperor = Riy
Empress = Kgòtrtardhàfuk
Farmer = Kgubaitr
Female Earl = Mókhsngõt
Fighter = Teeskoob
General = Chòdool
Healer/Doctor = Kdhòrsrrae
King = Rroavvumufgee
Knight = Dhìzrr
Lady = Tetgà
Lawyer = Khi
Lord = Zgógdhep
Mayor = Khàg
Merchant = Gdhórg
Miller = Tgà
Mistress = Rhgookg
Monk = Borgabrrgóp
Pilgrim = Krai
Priest = Zrrae
Prince = Kotghurbòbpin
Princess = Tegfõbbàg
Queen = Bìzgurg
Ruler = Lezrrànìgt
Sage = Sok
Sailor = Kdàkrr
Serf = Ho
Slave = Rrórg
Sorcerer = Soorrjõlaib
Squire = Zàrgtò
Steward = Dòbg
Stranger =
Warrior = Fizr
Witch = Krruraik
Wizard = Bìsh

You may also like