Need some male Japanese names? Roll a d and check below to see what you get!

[table caption=”” width=”500″ colwidth=”20|100|50″ colalign=”left|left”]

D20,x
1 , Bassui Toyoda
2 , Engu Kagawa
3 , Eryu Shiba
4 , Fudoki Miura
5 , Genko Haga
6 , Hakaku Kamei
7 , Haru Kinoshita
8 , Hisoka Shimizu
9 , Kane Sada
10 , Masahiro Miyagawa
11 , Nan Shin Nakagawa
12 , Naoko Tokunaga
13 , Raidon Kitamura
14 , Rei Miyagawa
15 , Ryozo Masuda
16 , Shinichi Kanai
17 , Shinichi Murakami
18 , Yasahiro Iwasaki
19 , Yasashiku Matsushima
20 , Zen Shimamoto

[/table]

Need more? The try the Japanese Name Generator or get “100 Japanese Names – Male” today.

You may also like